Back

Prospekt Moscow / Simone Maestra

20,00
In stock

 

«As paredes dunha vella casa do rural, a mirada serena dun avó, os cristais embazados duns trolebuses raquíticos, o interior dun comedor é dicir, un comedor soviético. Estes son algúns dos «still», fragmentos fotográ- ficos, das notas visuais que Simón Mestra quería gardar na memoria da súa moleskine persoal, unha Polaroid inseparable e sempre fiel. Son re- cordos íntimos e certamente poéticos, que quería ensinarnos, a época que vai do 2006-2008 nunha cidade anónima dun estado ruso infinito. Un novo mundo para el, que non coñecía nin a cultura e as tradicións, nin tampouco o seu idioma tan complexo, pois é aquí cando a fotografía se vai amosando como é, é dicir, unha linguaxe directa e universal, e tamén unha ferramenta marabillosa coa que aprender máis de preto aos que nos rodean. E é así que a esta realidade, a este territorio ex soviético e post-industrial, se achegou sen ningún prexuízo, impulsado só polo desexo de entendelo mellor.

É unha Rusia menor, marxinal, sen dúbida non é turística, a que viviu Simone. Estamos lonxe de edificios ricos do centro, das luces brillan- tes, dos Hummer rimbombantes, que fan moito ruído e son vulgares, lonxe da Moscova onde se mata por uns poucos dólares. Con todo, aquí non estamos moi lonxe, só un par de horas en coche. O suficiente para contar outro mundo, das outras caras e das outras vidas, da hu- manidade máis “auténtica”. De quen nun país, nunha grande e repen- tina transformación, quere seguir con orgullo conservando a súa propia identidade non globalizada.»

«Le pareti di una vecchia dacha, lo sguardo sereno di una Babushka, i fi- nestrini appannati di uno sgangherato trolleybus , gli interni di una “Sto- lovaya” ovvero la mensa sovietica. Sono questi alcuni degli “still”, dei frammenti fotografici, degli appunti visivi che Simone Maestra ha vo- luto salvare nella memoria della sua personale moleskine, una insepa- rabile e sempre fedele Polaroid. Sono i ricordi intimi e senz’altro poetici, di cui ci ha voluti fare partecipi, di una permanenza durata dal 2006 al 2008 in una anonima cittadina della sconfinata provincia russa. Un mondo del tutto nuovo per lui, di cui non conosceva ne’ cultura e tradi- zioni, ne’ tantomeno la ostica lingua, ed ecco allora che la fotografia si e’ a lui rivelata nella sua essenza ovvero un linguaggio diretto ed uni- versale certamente, ma anche un magnifico strumento con il quale co- noscere meglio cio’ che ci e’ prossimo. Ed e’ percio’ che a questa alterita’, a questo territorio ex-sovietico e post-industriale, si e’ voluto avvicinare senza alcun pregiudizio, ma spinto solamente dalla volonta’ di comprendere meglio.

E’ una Russia minore, marginale, di certo non turistica, quella che ha vissuto Simone. Siamo ben lontani dai ricchi palazzi del centro, dalle luci sfavillanti, dagli Hummer roboanti e carichi solo di volgarita’, dalla Mosca frenetica dove ci si scanna anche solo per qualche dollaro in piu’. Eppure qui non siamo neppure troppo distanti, giusto un paio d’ore d’auto. Quello che basta per raccontare di un altro mondo, di altre facce e di altre vite, di umanita’ piu’ autentica. Di chi, in un paese in grande e repentina trasformazione, vuole continuare a conservare orgogliosa- mente la propria identita’. Russa, appunto e non globalizzata.»

Marco Citron

Quantity

16,5 x 23,5 cm

82 páxinas

Papel Offset 150 g

Capa Offset laminado Mate

Grabado Golpe Seco: Manchea

Autor : Simone Maestra

Editorial : Cousa Nostra

Primeira edición 100 exemplares asinados e numerados

 
x
 
x
 Toolsforcreativity
x
Zlick
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!